Podmínky používání
logo
logo

Podmínky používání portálu Hörmann „BiSecur Home“ a aplikace (app) „BiSecur Gateway“

§ 1 Všeobecně

Následující podmínky používání v příslušném platném znění regulují podmínky pro registraci a používání portálu Hörmann „BiSecur Home“ a aplikace „BiSecur Gateway“ k ovládání vrat.

Společnost Hörmann KG si vyhrazuje právo tyto podmínky používání kdykoli a bez udání důvodů změnit. Vyrozumění uživatele o změněných podmínkách používání se neprovádí. Kontrolovat aktuálnost podmínek používání je zodpovědností uživatele.

Uživatel každým přihlášením vyjadřuje souhlas s příslušnými platnými podmínkami používání. Všeobecné obchodní podmínky uživatele se neuplatňují.

§ 2 Používání

Služby portálu Hörmann „BiSecur Home“ mohou být aktivovány na www.bisecur-home.com nebo www.bisecur-home.de. K tomu je nutné přihlášení se na portálu.

Pro využívání funkcí prostřednictvím koncového zařízení (chytrý telefon / tablet) je nutné stažení aplikace „BiSecur Gateway“. Využívání aplikace „BiSecur Gateway“ je v současné době možné na mobilních koncových zařízeních, která pracují s operačním systémem Apple IOS nebo Google Android. Potřebná aplikace „BiSecur Gateway“ musí být uživatelem stažena z App Store nebo Google Play. Pro první stažení platí podmínky příslušné platformy. Stažení je pro uživatele v zásadě bezplatné. Pro provoz aplikace je však nutné připojení k internetu, za které mohou uživateli v závisloti na smlouvě s telefonní společností vznikat náklady.

§ 3 Přihlášení

Přihlášení na portál: Uživatel obdrží s koupí „BiSecur Gateway“ možnost založit si pomocí internetové stránky www.bisecur-home.com nebo www.bisecur-home.deuživatelský účet pro přístup. K tomu musí uživatel zadat úplné kontaktní údaje a zvolit si heslo.

Aby bylo možné využívat obsluhu „BiSecur Gateway“ prostřednictvím portálu, je nutná registrace zařízení. K tomu uživatel při koupi „BiSecur Gateway“ obdrží registrační kód. Tento kód ho opravňuje k ovládání BiSecur-Gateway prostřednictvím internetového portálu.

Vzdálený přístup: Pro aktivaci mobilních koncových zařízení (chytrý telefon / tablet) a správu přístupu se na portálu ukládá portálem automaticky přidělený identifikátor zařízení a heslo. Tato data jsou pro mobilní koncová zařízení nutná k realizaci vzdáleného přístupu.

Registrace aplikace: Pro první instalaci aplikace „BiSecur Gateway“ musí uživatel použít uživatelská data pro lokální obsluhu uvedená v rychlém návodu k obsluze.

Aby bylo možné registraci ukončit, musí uživatel souhlasit s platností těchto podmínek používání a s prohlášením o ochraně dat společnosti Hörmann.

Z bezpečnostních důvodů se doporučuje změnit heslo po první registraci.

Přihlašovací data nesmí být dávána k dispozici třetím osobám. Uživatel se zavazuje k pečlivému a svědomitému zacházení s přihlašovacími daty.

§ 4 Ochrana dat

Všechna osobní data zjištěná v rámci používání portálu Hörmann „BiSecur Home“ a aplikace „BiSecur Gateway“ jsou shromažďována, zpracovávána a využívána v souladu s platnými zákony a předpisy.

Prohlášení o ochraně dat společnosti Hörmann lze nalézt na www.hoermann.de/bisecur-home/datenschutz a www.hoermann.com/bisecur-home/datenschutz.

§ 5 Povinnost mlčenlivosti

Společnost Hörmann KG se zavazuje nepoužívat pro vlastní účely, nevyhodnocovat a nenechat vyhodnocovat uložená data uživatelů. Dále se společnost Hörmann KG zavazuje, že data uložená uživateli žádným způsobem nepředá třetím osobám.

Data jsou společností Hörmann KG ukládána výhradně v anonymizovaném tvaru, takže využití těchto dat mimo rámec definovaný v prohlášení o ochraně dat je vyloučeno.

§ 6 Autorská práva

Veškerý obsah zveřejněný společností Hörmann KG, obrázky a služby jsou chráněny autorskými právy. Využívání je dovoleno jen v rámci využití portálu Hörmann „BiSecur Home“ a aplikace „BiSecur Gateway“ registrovanými uživateli. Každé dalekosáhlejší využívání, zejména komerční rozmnožování, distribuce nebo zveřejňování ke komerčním účelům je zakázáno.

§ 7 Povinnosti uživatele

Uživatel je povinen se zdržet jakéhokoli jednání, které by negativně ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit funkčnost portálu Hörmann „BiSecur Home“ nebo aplikace „BiSecur Gateway“.

Uživatel je povinen zajistit potřebné podmínky pro bezporuchový provoz z hlediska hardwarového a softwarového vybavení.

§ 8 Výpadky, poruchy

Společnost Hörmann KG usiluje o to, aby byl v rámci technických a organizačních možností přístup k dispozici 24 hodin denně. V důsledku údržbových prací, poruch souvisejících s internetem nebo v důsledku vyšší moci může být dosažitelnost portálu nebo jednotlivých služeb omezena nebo zcela zrušena.

Uživatel nemá nárok na trvalou, nepřerušenou dosažitelnost portálu nebo jednotlivých služeb.

§ 9 Ručení

Společnost Hörmann KG neručí za škody, které vzniknou použitím nebo využíváním portálu Hörmann „BiSecur Home“ a aplikace „BiSecur Gateway“. Dále společnost Hörmann KG neručí za nedosažitelnost služeb, ztrátu dat nebo jiné škody, které uživateli vzniknou v důsledku poruch nebo výpadků.

Zejména společnost Hörmann KG neručí za škody nebo nevýhody, které uživateli vzniknou v důsledku poruch způsobených třetí stranou, především v dosažitelnosti nebo kvalitě internetového připojení nebo nedodržování těchto podmínek používání.

U škod, které jsou způsobeny nabízenými službami, ručí společnost Hörmann KG jen za úmysl a hrubou nedbalost. Mimo to je ručení omezeno na takové škody, které byly v době uzavírání této smlouvy typické a předvídatelné. Výše uvedená omezení neplatí pro újmy na životě, těle nebo zdraví.

§ 10 Změny vyhrazeny

Společnost Hörmann KG je kdykoli oprávněna bezúplatně změnit poskytované nabídky portálu Hörmann „BiSecur Home“ a aplikace „BiSecur Gateway“, dát bezúplatně či za úplatu k dispozici nové nabídky a zastavit poskytování bezúplatných nabídek.

§ 11 Závěrečná ustanovení

Vedlejší ujednání, doplňky a změny těchto podmínek používání vyžadují písemnou formu.

Pokud by některé ustanovení tohoto prohlášení bylo nebo se stalo neplatným, nulitním nebo sporným, zůstanou ostatní ustanovení v platnosti.

Výhradní příslušné sídlo soudu je Bielefeld.

 

Platí právo Spolkové republiky Německo.